Projecte

TOUS Heritage pretén ser un espai de reunió, obert a tots i en construcció permanent, a través del qual es pugui compartir, experimentar, inspirar i crear complicitat entre clients, treballadors i el conjunt de la societat, convidant-los a viatjar al passat, present i futur de la companyia.

Espai expositiu del Museu TOUS Heritage. Fons Joyería TOUS, SA

Context i definició del projecte.

TOUS HERITAGE és el resultat del desenvolupament del sistema global per a la conservació, explotació i comunicació del patrimoni històric (Entreprise heritage) de JOYERIA TOUS, SA.

Context del projecte.

L’estratègia de creació del projecte TOUS HERITAGE s’ha d’entendre en el context dels valors de la companyia. La finalitat de TOUS HERITAGE és explicar la trajectòria històrica de TOUS amb evidències demostrables, amb una narrativa creativa i innovadora que permeti a la companyia disposar d’un instrument diferenciador de comunicació corporativa en el sector.

Definició del projecte.

Els paràmetres que defineixen el projecte TOUS HERITAGE són:

Visió.

Percebre el patrimoni històric-empresarial de TOUS com un element important de l’empresa, que pot integrar com un actiu intangible.

Missió.

Documentar, inventariar, difondre i posar en valor el patrimoni històric-empresarial de TOUS basant-se en criteris de tradició artesana, excel·lència, emoció i innovació.

Valors.

Perspectiva global del concepte patrimoni històric-empresarial / Innovació / Ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) / Professionalitat / Enfocament global responsable / Sostenibilitat

Objectius.

Preservar la memòria i la identitat corporatives fomentant la recerca, la conservació, la difusió i la posada en valor del patrimoni històric-empresarial de TOUS. "Promoure nous usos (econòmics, socials, culturals, etc.) dels béns del patrimoni històric-industrial de TOUS sota criteris de responsabilitat social. Afavorir el coneixement sobre l’evolució del disseny, fabricació, ús social, etc. de productes del nostre passat recent i de la nostra realitat sociocultural mitjançant el patrimoni històric-empresarial de TOUS." Potenciar l’ús de les TIC i accions d’innovació i transferència del coneixement mitjançant la documentació i difusió del llegat històric-empresarial de TOUS.

Equip de treball.

TOUS HERITAGE és fruit del treball en equip dels departaments de la companyia, de les persones rellevants de la història de l’empresa i de l’equip promotor del projecte.

El punt de partida per a la formació de l’equip de treball ha estat interrelacionar i integrar les diferents perspectives, necessitats i expectatives de totes les parts interessades amb la finalitat d’aconseguir un projecte realment corporatiu.

El lideratge del projecte TOUS HERITAGE és del Departament Comunicació Corporativa (format per la vicepresidenta corporativa, Rosa Tous Oriol, la responsable de Comunicació corporativa, Teresa Copano López i la tècnica d’Arxiu corporatiu, Anna Mas Espinalt).

El disseny, planificació i execució del projecte forma part de la funció de la Direcció tècnica del projecte (formada pel professor Jordi Andreu i Daufí, de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona i de Carmen García Meilán, tècnica del projecte).

L’aportació de materials per a la construcció del projecte i l’assessoria en la contextualització de l’activitat de negoci va a càrrec de la Comissió del Projecte TOUS HERITAGE (formada per representants dels departaments de la companyia).

La funció d’execució arquitectònica i d’elaboració de materials per a la comunicació dels continguts és respectivament dels departaments de Projectes i Màrqueting.

Criteris de disseny del projecte.

TOUS HERITAGE és un projecte de caràcter corporatiu i per aquesta raó els criteris de disseny estan determinats pel propòsit de la companyia. El projecte pretén ser un instrument útil per substanciar el propòsit corporatiu i alhora esdevenir un producte atractiu per a la seva difusió. L’eix vertebrador de la narrativa del discurs a TOUS HERITAGE són els valors corporatius. El compliment dels valors corporatius no pot limitar-se a una percepció, a un punt de vista intern o extern. Com en qualsevol activitat d’un procés de negoci la conjectura ha de cedir el pas a l’evidència. TOUS HERITAGE permet a la companyia mostrar el “rastre de la seva activitat” al llarg de la història de TOUS.

Aquest “rastre” pot explicar-se d’una manera més tradicional, com un relat a través de la línia temporal dels fets (seqüència cronològica), o bé més innovadora, com és el cas de TOUS HERITAGE, que mostra les fites essencials de la història de TOUS explicades en clau de compliment dels valors de la companyia.

A TOUS HERITAGE la persona que s’interessa per la història de TOUS pot conèixer-la com qui se situa davant un aparador o bé accedir a la rebotiga (base de dades de l’Arxiu Històric) i navegar directament pel fons documental de la companyia.

Metodologia de desenvolupament del projecte.

El projecte TOUS HERITAGE s’ha desenvolupat en el període comprès entre el febrer del 2015 i el desembre del 2019 i s’ha estructurat essencialment en dues fases precedides d’una fase de comunicació interna del projecte. A continuació, es resumeixen les fases del desenvolupament del projecte, les característiques tècniques i els lliurables vinculats:

Fase 0: Fase prèvia: Comunicació del projecte.

Lliurables

Pla de comunicació del projecte on es defineixen les pautes i estratègies de comunicació al nivell corporatiu del projecte TOUS HERITAGE.

Fase 1: Inventari del fons documental i de la col·lecció museística.

· Fase A: Identificació dels productors · Fase B: Elaboració del sistema de classificació · Fase C: Elaboració del sistema de descripció de la documentació i els objectes · Fase D: Instal·lació de la documentació i els objectes

Lliurables

Catàleg d’autoritats del fons i de la col·lecció Quadre de classificació del fons i de la col·lecció [taxonomia de funcions i activitats de l’empresa] Mapa de sèries documentals Catàleg informatitzat de la documentació i els objectes Adequació de l’espai i de l’equipament físic per al dipòsit de la documentació i dels objectes Manual de processos per a la gestió del patrimoni documental de TOUS

Fase 2: Creació de l’espai TOUS HERITAGE.

· Fase A: Investigació prèvia sobre el projecte museístic · Fase B: Elaboració del projecte museístic · Fase C: Muntatge de la mostra

Lliurables

Manual del procés de digitalització dels documents i objectes de TOUS HERITAGE Catàleg informatitzat de la documentació i objectes: base de dades i associació d’imatges Pàgina web del patrimoni històric-empresarial de TOUS Mostra virtual permanent del patrimoni històric-industrial de TOUS

Arxiu Històric TOUS. Sala de consulta i dipòsit. Fons Joyería TOUS, SA

Resultats del projecte.

El projecte TOUS HERITAGE ha aconseguit els objectius programàtics previstos i aquests s’han materialitzat en tres categories de resultats (outputs):

• Creació i implementació del subsistema de gestió de la documentació i objectes semiactius i històrics de la companyia. • Creació de l’espai virtual: pàgina web TOUS HERITAGE • Creació de l’espai físic: Museu i Arxiu Joieria TOUS

Creació i implementació del subsistema de gestió de la documentació i objectes semiactius i històrics de la companyia.

La construcció de TOUS HERITAGE ha comportat la creació i implantació d’una part del sistema de gestió documental de la companyia: el subsistema de gestió de la documentació i objectes semiactius i històrics (SGDOSH).

Per a la implantació del SGDOSH la companyia ha creat l’Arxiu Històric corporatiu i s’ha dotat de personal tècnic especialista que, conjuntament amb la Direcció tècnica del projecte, ha dissenyat i implantat l’automatització dels processos i procediments tècnics per al subsistema de gestió de la documentació i objectes semiactius i històrics (SGDOSH).

Pel que fa a l’automatització del procés tècnic, el projecte TOUS HERITAGE ha traçat una estratègia basada en la integració, interoperabilitat i facilitat d’escalat de la tecnologia seleccionada dins del marc del sistema d’informació de la companyia. Amb aquesta finalitat s’ha adoptat la tecnologia Sharepoint per a la gestió documental de TOUS HERITAGE.

L’eina s’ha parametritzat per:

• Utilitzar les funcionalitats que aquesta ofereix per defecte (col·laboració, gestió documental, seguretat…) sense haver de crear una aplicació específica per a TOUS HERITAGE.

• Utilitzar-la com a recurs per gestionar i emmagatzemar la documentació que han de contenir els arxius semiactiu i històric de la companyia.

• Controlar l’accés a la documentació mitjançant la definició de perfils que delimiten les accions que poden fer els usuaris del sistema.

• Estructurar l’organització de la documentació per fons i sèries i gestionar-la per departaments.

• Reglamentar el cicle de vida de la documentació. En complir-se unes determinades condicions (data del document, termini de conservació, etc.) la documentació es transfereix a un espai públic per a la consulta al web públic.

• Comunicar, difondre i explotar continguts de manera integrada, accessible i usable des del web públic de TOUS HERITAGE (per exemple, accés directe al catàleg automatitzat de l’Arxiu Històric de la companyia)

Creació de l’espai virtual: pàgina web TOUS HERITAGE.

L’estructura del web està format per 6 espais: Història en valors, Museu, Arxiu, Cronologia, Rosa Oriol & Tous i, finalment, l’espai Projecte on es defineix el projecte TOUS HERITAGE.

A l’espai Història en valors, en compliment dels criteris de disseny del projecte, els visitants accedeixen al relat de la trajectòria històrica de TOUS amb evidències demostrables relacionades amb els valors corporatius. Aquestes evidències són els documents que al llarg de la seva existència la companyia ha generat i/o rebut i que són resultat i prova dels seus processos de negoci. No obstant això, no sempre les empreses conserven en els seus arxius tots els documents que afecten la seva activitat, especialment, aquella més incipient. Sovint cal recórrer a altres institucions que conserven aquesta documentació. Aquest procés d’investigació també s’ha dut a terme en aquest projecte i per això a Història en valors es mostren documents la tipologia i procedència dels quals no es troben normalment en els fons documentals d’una empresa.

A l’espai Museu els visitants podran conèixer el conjunt d’objectes que formen la col·lecció museística de TOUS. La visita virtual de la col·lecció del museu TOUS es pot fer amb el mateix enfocament que el relat de la història de TOUS. L’itinerari que es proposa ofereix als visitants una aproximació a la col·lecció que permet interrelacionar els objectes exposats amb els valors corporatius i les fites més significatives de la producció de la companyia. Si els visitants prefereixen fer la visita per lliure, poden accedir als objectes de la col·lecció i a la informació tècnica sobre cadascun d’aquests.

El gran esforç que ha fet TOUS per desenvolupar aquest producte de comunicació corporativa no seria possible sense la capacitat de demostrar que el que diu se sustenta en registres documentals reals, comprovables i accessibles. Aquesta és la funció de l’espai Arxiu, on els visitants poden accedir als documents a través de la base de dades de l’Arxiu Històric i, per tant, a l’origen de les fonts del relat de la història de TOUS.

Com s’ha explicat anteriorment, l’estratègia per a l’automatització del procés tècnic arxivístic en el projecte TOUS HERITAGE s’ha dissenyat sota els criteris d’integració, interoperabilitat i facilitat d’escalat de la tecnologia seleccionada dins del marc del sistema d’informació de la companyia. Amb aquesta finalitat s’ha adoptat i adaptat la tecnologia Sharepoint de Microsoft no només per a la gestió documental sinó també per a l’accés i difusió al fons (amb el motor de cerca EmpathyBroker) per part de les persones visitants del web. El disseny funcional ha partit, evidentment, d’estàndards internacionals: classificació (IS0 15489) i de descripció i gestió (ISAD(G) - ISAAR(CPF) - ISO 23081) i per a la difusió s’ha optat per la transformació a formats estandarditzats (PDF – JPEG – MP4) dels documents originals.

A l’espai Cronologia, a diferència de l’espai Història en valors, els visitants del web poden consultar les fites de la història de la companyia amb una variable temporal. La cronologia de TOUS HERITAGE té la voluntat, no només de facilitar el coneixement i la localització dels moments rellevants de la companyia, sinó també de permetre la comprensió de les tendències de la seva evolució d’una manera sintètica i senzilla.

Espai Rosa Oriol & Tous. "L’any 1965 Rosa Oriol es casa amb Salvador Tous. Junts formen una família i converteixen la petita joieria familiar en una empresa global i una marca cobejada arreu del món." És impossible entendre la projecció global de TOUS sense la figura de Rosa Oriol. Si algú ha concentrat l’atreviment per fer les coses de manera diferent, l’agilitat, la valentia i el zel per la qualitat al llarg de la seva trajectòria professional, aquesta ha estat Rosa Oriol. El 2016, Rosa Oriol ens presenta la que sens dubte ha estat una de les seves creacions més especials, el llibre Rosa Oriol & TOUS. Aquesta vegada per commemorar les seves noces d’or. Com va ocórrer el 2002 amb la bossa Kaos, el procés creatiu del llibre ha estat un estímul que ha donat com a resultat el projecte fet realitat TOUS HERITAGE.

Espai expositiu del Museu TOUS Heritage. Fons Joyería TOUS, SA

Creació de l’espai físic: Museu i Arxiu Joieria TOUS

Amb la creació de l’espai físic de Museu i Arxiu, TOUS dona forma a l’esperit del servei de la companyia envers els seus clients, empleats i la societat en general. La missió d’aquest espai és compartir, experimentar, inspirar i submergir en el passat, present i futur de la companyia a empleats, clients i investigadors perquè en tinguin una major comprensió.

"Accés a l’Espai Museu i Arxiu TOUS" Aquesta voluntat de submergir a la persona visitant del Museu en l’essència de la companyia ha generat un minuciós disseny i planificació de l’espai de representació i del relat en clau del recorregut experiencial. En aquest espai, l’objecte és el protagonista, i el missatge que aquest transmet i per això, el lloc i l’espai expositiu, malgrat que poden ser elements condicionants, no dilueixen aquest protagonisme. L’ambient, el mobiliari, etc. han estat dissenyats específicament per difuminar-se per poder centrar l’atenció dels visitants en l’objecte i el seu missatge.

L’organització de la col·lecció no s’ha basat en criteris cronològics, per producte o matèria, sinó que s’ha apostat per l’organització per valors corporatius identificats per productes icònics de la marca. La raó, com ja s’ha explicat àmpliament, és que s’entén la història i el procés productiu de la companyia com una cosa complexa i interrelacionada, i els productes i esdeveniments no es poden restringir en categories definides, sinó que els visitants haurien de poder contextualitzar l’objecte en la trama de relat expositiu. "El Museu i l’Arxiu també s’han creat per ser una eina de companyia en el procés de benvinguda al nou empleat. Tenir una visió global de la companyia, de la seva activitat, de les seves fites i de les seves metes, permet a una persona que s’ha incorporat recentment entendre, contextualitzar i alinear les funcions que exercirà i també les dels seus companys, així com conèixer el que la companyia espera d’ella." "El coneixement d’aquesta eina facilita la participació i implicació de l’equip humà en el procés de creació de noves idees i productes prenent com a base la riquesa d’informació custodiada al Museu i Arxiu corporatiu." L’Arxiu Històric és un recurs de la companyia, és una font d’informació que produeix benefici, que està a la disposició de tots els empleats i investigadors, que s’ha creat sota paràmetres i estàndards professionals contemporanis i s’ha integrat en el sistema de tecnologies de la informació de la companyia.